test

Vedtægter

for

STØVRING SKYTTEFORENING.

 

 

 • 1

 

Foreningens navn er STØVRING SKYTTEFORENING, stiftet i 1876, med hjemsted i Støvringhallen, Bavnebakken, Rebild Kommune.

 

 

 • 2

 

Skytteforeningens formål er ved skydning som idræt og anden kulturel virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

 

 

 • 3

 

Støvring Skytteforening er tilsluttet DGI Nordjylland og dermed undergivet DGI´s vedtægter.

 

 

 • 4

 

 1. Som medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter/ordensregler.

 

 1. Bestyrelsen kan udelukke en person, når den finder grund dertil. Den udelukkede person kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling, og skal iøvrigtgøres bekendt med andre ankemuligheder. Jvf. § 7.

 

 1. Indmeldelsen er bindende for indeværende skydeår, og betales forud.

 

 1. Medlemsskab fortabes ved kontingentrestance.

 

 1. Foreningens regnskabsperiode er fra 1. januar til 31. december.

 

 

 • 5

 

 1. Støvring Skytteforenings højeste myndighed er generalforsamlingen, der består af foreningens medlemmer.

 

 1. Stemmeret har ethvert fremmødt medlem fra sit fyldte 18. år.

 

 1. Foreningen består af en bestyrelse på max. 7 medlemmer, der vælges for et tidsrum af 2 år af gangen, således at der på lige årstal afgår et lige antal medlemmer (halvdelen). Genvalg kan finde sted. Der vælges min. 1 suppleant for 1 år ad gangen. Valg og afstemning er skriftlige, såfremt 1 medlem ønsker det.

 

 1. Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der er fyldt 18 år.

 

 1. Bestyrelsen er kontingentfri.

 

 1. Der afsættes, for hvert bestyrelsesmedlem, ved årets begyndelse, et beløb på 1000,- ,til pleje af bestyrelsen, samt dennes ”ægtefæller”.

 

 

 • 6

 

Dersom et medlem modarbejder foreningens interesser og formål, kan eksklussion finde sted, efter bestyrelsens bestemmelser. Et ekskluderet medlem kan dog senere - på samme betingelser - genoptages som medlem, såfremt en generalforsamling giver tilslutning hertil.

 

 

 • 7

 

Uoverensstemmelser mellem medlemmer i Støvring Skytteforening, kan indankes til DGI.

 

 

 • 8

 

 1. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de, for foreningen indgåede forpligtigelser, for hvilke alene foreningen hæfter med den respektive formue.

 

 1. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomiskeforpligtigelse over for foreningen ud over kontingentforpligtigelsen.

 

 1. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

 

 

 • 9

 

 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, inden udgangen af april måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved opslag - samt bekendtgørelse på sociale medier og Støvring Skytteforenings hjemmeside.

 

 1. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

 

 • 10

 

 1. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved simpelt stemmeflertal.

 

 1. Ved ændringer af love/vedtægter kræves 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for ændringen.

 

 

 • 11

 

 1. Kontingentet fastsættes af bestyrelsen.

 

 1. Eventuelt indskud fastsættes af bestyrelsen.

 

 

 • 12

 

 1. Bestyrelsen kan udnævne personer til æresmedlemmer, der i særlig grad har gjort sig fortjent hertil, ved deres virke inden for Støvring Skytteforening.

 

 1. Udnævnelsen kræver enstemmighed i bestyrelsen.

 

 1. Æresmedlemmer af Støvring Skytteforening er kontingentfrie.

 

 

 • 13

 

På den ordinære generalforsamling behandles følgende punkter:

 

 1. a)Valg af dirigent
 2. b)Godkendelse af stemmeberettigede
 3. c)Aflæggelse af formandens beretning
 4. d)Forelæggelse af kontrolleret regnskab
 5. e)Behandling af indkomne forslag
 6. f)Valg af bestyrelse/suppleanter
 7. g)Valg af revisor og bilagskontrollanter/suppleanter
 8. h)Eventuelt

 

 

 • 14

 

1       Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel.

 

2       Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.

 

3       Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, senest 6 uger efter at krav herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

 

 

 • 15

 

1       Bestyrelsen konstituerer sig på første møde efter generalforsamlingen.

 

2       Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Møder afholdes efter behov.

 

3       Vedtagelser i bestyrelsen kræver simpel stemmeflertal.

 

4       Der føres protokol over samtlige møder i foreningen. Denne underskrives af bestyrelsen.

 

5       Bestyrelsen har ret til at nedsætte underudvalg efter behov.

 

6       Udebliver et bestyrelsesmedlem fra 3 på hinanden følgende arrangementer uden lovlig grund, (som lovlig grund regnes sygdom, arbejde og efter aftale med formanden), kan vedkommende udelukkes fra bestyrelsen og suppleanten indkaldes.

 

7       Bestyrelsen og udvalgsmedlemmer overvåger at lokaler, skydebaner og materialer er i orden.

 

 

 

 

 • 16

 

Foreningen tegnes i almindelighed ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning og eventuelt optagelse af lån, af den samlede bestyrelse.

 

 

 • 17

 

 1. På generalforsamlingen vælges der for et år af gangen 1 revisor, samt 1 bilagskontrollant.
 2. Foreningens regnskab revideres af den valgte revisor, med hjælp fra den valgte bilagskontrollant.

 

 

 • 18

 

1       Foreningen kan kun opløses eller sammenlægges med en anden forening, når 2/3 af deltagerne i to på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor. (Se § 9).

 

2       Ophører foreningen at eksistere, eller udmelder foreningen sig af DDS, skal den til denne aflevere samtlige herfra modtagne ejendele samt kartoteker over registreringspligtige våben.

 

3       Ophører foreningen at eksistere, hensættes dennes formue på en spærret konto i 5 år. Våben og andre aktiver, udover de i stk. 2 nævnte, opbevares efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser i samme tidsrum.

 

4       Såfremt Støvring Skytteforening ikke genoprettes inden denne årrække, tilfalder formuen, våben og andre aktiver DGI.

 

 

 • 19

 

Ordensregler, der er opslået på skydebanerne, skal overholdes.

 

 

 • 20

 

Idet foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtiget til at give orientering til politiet eller om fornødent at tilbagekalde våbenpåtegning overfor et medlem, der efter bestyrelsens skøn, af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.

 

 

Vedtaget og omskrevet efter generalforsamlingen 2017.

 

Bestyrelsen: 20. marts 2017.

Skydning generelt.

Alder:
Riffel
Alderen for at skyde riffel er stor set ligegyldig, hvis bare personen kan nå aftrækkeren og kan nå over bordkanten, og ved hvad det hele går ud på og hvad det er man har med at gøre.
Pistol
For pistol er alderen minimum 10 år og man har skudt 10 gange med gevær først. I alderen 10 til 14 år, skyder man med pude underlag, for at holde pistolen oppe.
I alderen 14 til 20 år skyder man med 2 hænder. Derefter er det valgfrit om man vil skyde med een eller to hænder.

Ny skytte:
Som ny skytte vil du få instruktion om skydningen og regler om, hvordan man opholder sig på banen, for at holde sikkerheden i top. Desuden vil der altid være en instruktør på banen, når der skydes.

Våben:
Hvis man har egen Riffel eller Pistol (hvilket kræver at man er aktiv skytte og selvfølgelig har våbentilladelse) kan man få det opbevaret i foreningen. Det vil så kun være ejeren, som kommer til at benytte det.

Klasseinddeling:
Skytterne er delt op i klasser efter alder og point.
Man starter nede fra, og arbejder sig op.
Der findes Børne, Junior, og ungdoms klasser og er man over 21 er der Senior og åben klasser (åben er for voksne 2hånds pistolskytter eller med fast anlæg med gevær) og for skytter over 55 år er der Veteranklasse.

Medlemmer:
Alle medlemmer betaler et årligt kontingent for at være medlem. Alle priserne for dette står under priser.
Når du bliver medlem bliver du registreret i amtsforeningen, som giver dig et skyttenummer, som typisk er et 5 cifferet nummer, som man opgiver sammen med sig navn. Skulle man ikke kunne huske dette nummer, så kan man få det oplyst i foreningen.

Kort om riflerne og pistolerne:
Foreningen har 12 rifler som består af 10 højrehånds rifler og 2 venstrehånds/links, disse rifler er udstyret med forskelligt størrelse sigte, som bruges alt afhængigt af, hvad man bedst kan lide.
Af pistoler har foreningen 10 pistoler, hvoraf der er 9 højrehånd og 1 venstre/links, disse er også udstyret med forskelligt størrelse sigte, forskellig aftræk og med forskellig formet greb, alt efter hvad man bedst kan lide.
Alle foreningens rifler og pistoler kan benyttes, af alle, uden at det koster noget ekstra.
Vi skyder som standard med caliber .22, dette er ikke en caliber, som kræver nogen speciel styrke, at skyde med.

En serie består af:
En serie på 25 skud og 6 skiver til riffel og til pistol er det 50 skud og 7 skiver.

Stævner.

Her vises kommende stævner, som vi holder. 
Vi holder vores årlige klubmesterskab den sidste tirsdag og torsdag i marts. Der må kun skydes 1 gang. Tilmelding til Leo 98378669 eller i klubben 98372809.

Alle landets 5. klasser inviteres til Skoleskydning :  en landsdækkende turnering med præmier for 15.000 kroner i landsfinalen. Skydningen foregår i oktober-november. Se vores aktivitetskalender for datoerne.

 

”Jamen, hvorfor skal jeg skyde?”

Det er for at finde landets bedste skoleskytter, samt for at have nogle sjove timer på skydebanerne.

 

”Jamen, det er ikke hele min klasse, der gider!”

Det gør ikke noget, fordi det er holdskydning, så der skal kun være 4 på hvert hold og et hold kan bestå af både piger og drenge, bare de er fra samme klasse.

 

”Jamen, jeg har ikke prøvet det før.”

Det gør ikke noget, for der er hele tiden instruktører til at hjælpe og til at sørge for at sikkerhedsreglerne overholdes. Du kan evt. træne inden turneringen begynder.

 

”Jamen, det har jeg ikke råd til!”

Det koster ikke noget. Turneringen er gratis og skytteforeningen låner dig gevær, giver dig patroner og skydeskiver. En af de mange fordele ved skydning er, at du kan gå lige ind fra gaden. Det kræver ikke noget specielt tøj eller udstyr for at skyde.

 

”Jamen, jeg ved ikke om jeg har tid til skydningen?”

Det behøver ikke at tage så lang tid, for du bestemmer selv om du vil træne på forhånd eller om du vil nøjes med at deltage i skoleskydningen, der består af én enkelt skydning.

Skoleturneringen foregår i løbet af oktober-november.

De 20 bedste hold fra hvert amt går videre til en amtsfinale den næstsidste lørdag i november. Amtsvinderne mødes lørdagen efter til en finale i Vingsted ved Vejle, hvor danmarksbedste skoleskytte findes.

 

”Konkurrencen”

Du får først nogle prøveskud og dernæst 20 skud, som tæller. Pointene fra de fire på holdet lægges sammen – og de 20 hold med flest point kommer i amtsfinalen, hvorfra vinderholdene går til landsfinalen. Der skydes indendørs med gevær på 15 meters afstand.

De fem bedste hold i landsfinalen deler 15000.- og derudover er der en præmie til alle finaledeltagerne. Der er medaljer til de tre bedste hold i amtsfinalerne.

 

”Jamen, det lyder jo meget godt – hvordan bliver jeg så meldt til?”

Du kan tilmelde dig hos din lærer, som har et tilmeldingskort hvor alle holdene skrives på. Hvis du har yderligere spørgsmål, så kontakt Støvring Skytteforening på tlf. 98372809 eller til Leo Simonsen på tlf. 98378669.

 

Se mere om skoleskydning under www.skytten.dk og klik dig ind under aktiviteter, eller gå direkte ind på siden på www.skoleskydning.dk