Print

Vedtægter

for

STØVRING SKYTTEFORENING.

 

 

 

Foreningens navn er STØVRING SKYTTEFORENING, stiftet i 1876, med hjemsted i Støvringhallen, Bavnebakken, Rebild Kommune.

 

 

 

Skytteforeningens formål er ved skydning som idræt og anden kulturel virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

 

 

 

Støvring Skytteforening er tilsluttet DGI Nordjylland og dermed undergivet DGI´s vedtægter.

 

 

 

 1. Som medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter/ordensregler.

 

 1. Bestyrelsen kan udelukke en person, når den finder grund dertil. Den udelukkede person kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling, og skal iøvrigtgøres bekendt med andre ankemuligheder. Jvf. § 7.

 

 1. Indmeldelsen er bindende for indeværende skydeår, og betales forud.

 

 1. Medlemsskab fortabes ved kontingentrestance.

 

 1. Foreningens regnskabsperiode er fra 1. januar til 31. december.

 

 

 

 1. Støvring Skytteforenings højeste myndighed er generalforsamlingen, der består af foreningens medlemmer.

 

 1. Stemmeret har ethvert fremmødt medlem fra sit fyldte 18. år.

 

 1. Foreningen består af en bestyrelse på max. 7 medlemmer, der vælges for et tidsrum af 2 år af gangen, således at der på lige årstal afgår et lige antal medlemmer (halvdelen). Genvalg kan finde sted. Der vælges min. 1 suppleant for 1 år ad gangen. Valg og afstemning er skriftlige, såfremt 1 medlem ønsker det.

 

 1. Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der er fyldt 18 år.

 

 1. Bestyrelsen er kontingentfri.

 

 1. Der afsættes, for hvert bestyrelsesmedlem, ved årets begyndelse, et beløb på 1000,- ,til pleje af bestyrelsen, samt dennes ”ægtefæller”.

 

 

 

Dersom et medlem modarbejder foreningens interesser og formål, kan eksklussion finde sted, efter bestyrelsens bestemmelser. Et ekskluderet medlem kan dog senere - på samme betingelser - genoptages som medlem, såfremt en generalforsamling giver tilslutning hertil.

 

 

 

Uoverensstemmelser mellem medlemmer i Støvring Skytteforening, kan indankes til DGI.

 

 

 

 1. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de, for foreningen indgåede forpligtigelser, for hvilke alene foreningen hæfter med den respektive formue.

 

 1. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomiskeforpligtigelse over for foreningen ud over kontingentforpligtigelsen.

 

 1. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

 

 

 

 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, inden udgangen af april måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved opslag - samt bekendtgørelse på sociale medier og Støvring Skytteforenings hjemmeside.

 

 1. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

 

 

 1. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved simpelt stemmeflertal.

 

 1. Ved ændringer af love/vedtægter kræves 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for ændringen.

 

 

 

 1. Kontingentet fastsættes af bestyrelsen.

 

 1. Eventuelt indskud fastsættes af bestyrelsen.

 

 

 

 1. Bestyrelsen kan udnævne personer til æresmedlemmer, der i særlig grad har gjort sig fortjent hertil, ved deres virke inden for Støvring Skytteforening.

 

 1. Udnævnelsen kræver enstemmighed i bestyrelsen.

 

 1. Æresmedlemmer af Støvring Skytteforening er kontingentfrie.

 

 

 

På den ordinære generalforsamling behandles følgende punkter:

 

 1. a)Valg af dirigent
 2. b)Godkendelse af stemmeberettigede
 3. c)Aflæggelse af formandens beretning
 4. d)Forelæggelse af kontrolleret regnskab
 5. e)Behandling af indkomne forslag
 6. f)Valg af bestyrelse/suppleanter
 7. g)Valg af revisor og bilagskontrollanter/suppleanter
 8. h)Eventuelt

 

 

 

1       Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel.

 

2       Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.

 

3       Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, senest 6 uger efter at krav herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

 

 

 

1       Bestyrelsen konstituerer sig på første møde efter generalforsamlingen.

 

2       Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Møder afholdes efter behov.

 

3       Vedtagelser i bestyrelsen kræver simpel stemmeflertal.

 

4       Der føres protokol over samtlige møder i foreningen. Denne underskrives af bestyrelsen.

 

5       Bestyrelsen har ret til at nedsætte underudvalg efter behov.

 

6       Udebliver et bestyrelsesmedlem fra 3 på hinanden følgende arrangementer uden lovlig grund, (som lovlig grund regnes sygdom, arbejde og efter aftale med formanden), kan vedkommende udelukkes fra bestyrelsen og suppleanten indkaldes.

 

7       Bestyrelsen og udvalgsmedlemmer overvåger at lokaler, skydebaner og materialer er i orden.

 

 

 

 

 

Foreningen tegnes i almindelighed ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning og eventuelt optagelse af lån, af den samlede bestyrelse.

 

 

 

 1. På generalforsamlingen vælges der for et år af gangen 1 revisor, samt 1 bilagskontrollant.
 2. Foreningens regnskab revideres af den valgte revisor, med hjælp fra den valgte bilagskontrollant.

 

 

 

1       Foreningen kan kun opløses eller sammenlægges med en anden forening, når 2/3 af deltagerne i to på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor. (Se § 9).

 

2       Ophører foreningen at eksistere, eller udmelder foreningen sig af DDS, skal den til denne aflevere samtlige herfra modtagne ejendele samt kartoteker over registreringspligtige våben.

 

3       Ophører foreningen at eksistere, hensættes dennes formue på en spærret konto i 5 år. Våben og andre aktiver, udover de i stk. 2 nævnte, opbevares efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser i samme tidsrum.

 

4       Såfremt Støvring Skytteforening ikke genoprettes inden denne årrække, tilfalder formuen, våben og andre aktiver DGI.

 

 

 

Ordensregler, der er opslået på skydebanerne, skal overholdes.

 

 

 

Idet foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtiget til at give orientering til politiet eller om fornødent at tilbagekalde våbenpåtegning overfor et medlem, der efter bestyrelsens skøn, af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.

 

 

Vedtaget og omskrevet efter generalforsamlingen 2017.

 

Bestyrelsen: 20. marts 2017.